HFx Klasse

Til Søgning
Pris: DKK 5.500,00
Biologi, 0-C

Om faget

Hvorfor ser vi ud som vi gør? Det kan biologi og genetikken som er en af biologien give dig nogle svar på.
Læs mere om faget.

Eksamen
Biologi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen der varer 24 minutter. Du får 24 minutters forberedelse før den mundtlige eksamen. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Cafè X, Ingen
Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Engelsk, 0-B

Om faget

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Geografi, 0-C

Om faget

Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Historie, 0-B

Om faget

Historie handler om at forstå fortiden, ved at læse om vigtige begivenheder og kendetegn ved en historisk periode. Historie fokuserer på både at skabe sammenhæng i historien og træne evnen til kritisk tekstlæsning – herunder kildekritik.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen er mundtlig. 90 minutters forberedelse til at bearbejde ukendte bilag på 3-4 normalsider. Du skal formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger, som du fremlægger for lærer og censor. Eksaminationen er 30 minutter inkl. votering og karaktergivelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Kemi, 0-C

Om faget

Kemi handler grundstofferne, der er de mindste byggestene i verden. Du undersøger om teorierne passer ved at lave eksperimenter.
Læs mere om faget.

Eksamen
Kemi 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 24 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 24 minutters forberedelse. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Matematik, 0-C

Om faget

Med faget matematik 0-C får du alment dannede matematisk indsigt, der giver dig en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret opnår du kompetence til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden, såvel som viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Mediefag, C

Om faget

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
På det teoretiske niveau får du undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering. Du lærer at gøre rede for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold. Du får også kendskab til centrale genrer og programtyper, og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion.
På det praktiske niveau lærer du at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører at fastlægge faserne i arbejdet, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.
Endelig lærer du at forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.
It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof.
Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 10 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet.
Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Religion, 0-C

Om faget

Religion på 0-C-niveau handler om forskelle og ligheder inden for de enkelte religioner og religionerne imellem. Du kommer til at beskæftige dig med kristendom, islam samt to andre religioner. Du kommer også til at arbejde med religiøse fænomener som myter og ritualer.
Læs mere om faget.

Eksamen
Religion 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal lave en religionsfaglig analyse af en ukendt tekst eller andet religionsfagligt materiale, som du trækker inden forberedelsen.

Du har 24 minutters forberedelse, hvor du laver analysen og forbereder fremlæggelsen. Eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Samfundsfag, 0-C

Om faget

Samfundsfag 0-C giver dig indsigt i sociologi, politik og økonomi, og klæder dig på til at kunne forholde dig til samfundet. For eksempel hvordan har coronakrisen påvirket Danmark sociologisk, politisk og økonomisk?
Læs mere om faget.

Eksamen
Samfundsfag 0-C afsluttes med en mundtlig eksamen med 48 minutters forberedelse, hvor et ukendt eksamensspørgsmål i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 24 minutter. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.