3-årig HF for ordblinde

Til Søgning
Pris: DKK 0,00
Dansk, 0-A

Om faget

Dansk 0-A er et bredt fag hvor du undersøger sprog og kommunikation, medier og litteratur gennem analytiske værktøjer og træner både mundtlig og skriftlig formidling.
Læs mere om faget. 

Eksamen
Dansk 0-A afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen
Mundtlig eksamen varer cirka 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du en times forberedelse.Til den skriftlige prøve har du 5 timer til at skrive en artikel på 3-4 sider.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Engelsk, 0-B

Om faget

Engelsk 0-B er for dig som gerne vil kunne kommunikere med hele verden i tale og skrift på et godt standardengelsk.
Læs mere om faget.

Eksamen
Engelsk 0-B afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

HF2 Faglig fordybelse, Ingen
Kultur- og samfundsfaggruppen, Ingen

Om faget

Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Du vil komme til at arbejde med emner inden for historie, samfundsfag og religion i forløb, hvor alle tre fag indgår, således at du lærer at kombinere viden og metoder fra fagene. Bla. vil du få indblik i sammenhænge mellem kultur- og samfundsforhold i danmarkshistorien og i sammenhænge mellem religionerne og europæisk kultur og tænkning. Du vil også få indsigt i fagenes metoder og fx lære at indsamle, analysere og forholde dig kritisk til forskellige materialer. Endvidere vil du blive trænet i at argumentere og diskutere på et fagligt grundlag, fx i diskussioner af egne og andres kulturelle værdier eller synspunkter. Du vil lære at formidle din viden mundtligt og skriftligt. Du får undervisning inden for følgende emneområder: fællesfaglige emner (fx globalisering og kulturmødet, religiøse og politiske brud) historie (fx dansk historie og identitet, hovedlinjerne i europæisk historie) religion (fx kristendom, islam mm., etik) samfundsfag (fx politisk ideologier, økonomiske sammenhænge) Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen. Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer og organiseres i mindst fire fællesfaglige forløb. Du får mulighed for at deltage aktivt i diskussioner og formidlinger. Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, formidling og vidensdeling. Eksamen: Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt projekt. Projektet kan du udarbejde alene eller sammen med andre, mens den mundtlige prøve er individuel. Projektet udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Der skal udarbejdes en synopsis på 2-3 sider, som afleveres den sidste unervisningsdag. Selve eksaminationen varer ca. 45 minutter. Du fremlægger temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Matematik, 0-C

Om faget

Med faget matematik 0-C får du alment dannede matematisk indsigt, der giver dig en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Konkret opnår du kompetence til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverden, såvel som viden om og kundskaber til at udøve matematisk ræsonnement og logisk tankegang.
Læs mere om faget.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Naturvidenskabelig faggruppe, Ingen

Om faget